ТАТЈАНА МИХАИЛОВИЋ

Датум рођења 28. август 1964. Краљево
Образовање и стручна звања

1988. Дипломирала на групи за археологију Филозофског факултета у Београдуод 2011. – докторске студије на Катедри за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду (ментор проф Драган Булатовић)

кустос  (решење бр. 27/1 од 21.07. 1992. Народног музеја у Београду)

виши кустос (решење бр. 609/3 од 3.06.2002. Народног музеја у Београду)

музејски саветник (решење бр. 1338/3 од 25.06.2010. Народног музеја у Београду)

Радно искуство

1991-2006.Народни музеј у Краљеву, кустос Одељења за документацију

1991-2006.Оснивач Одељења за документацију, уз формирање и вођење свих форми централне документације: Централни стручни архив, Централна фототека, Централна слајдотека, Планотека, Медијатека; проблематика дигиталне документације.

1995-2006.Води послове инфорамтицаије делатности у установи

1995.Дигитализација теренске археолошке документације, уз формирање релационих база података за обраду керамике

1995. Музеолошка едукација већине приправника.

2006-2008.Рад на музеолошком унапређењу комуникативности археолошког материјала кроз два изложбена пројекта.

2010.Аутор првих археолошких радионица за децу од V-VIII разреда: Пројекат Радионице-музејске школице: НЕОЛИТ или како прићи тако далекој прошлости

Музејски изложбени пројекти

2007-2008.Доба светлости, српска уметност XIII века, коаутор са Сузаном Новчић; Народни музеј Краљево, гостовања: Музеј града Новог Сада, Народни музеј Лесковац, Галерија САНУ Београд, Народни музеј Крушевац, Народни музеј Чачак

2005 – 2008.Основна поставка Археолошког одељења Народног музеја у Краљеву, коаутор са Вером Богосављевић-Петровић

Истраживачки пројекти

1996 -1998.Археометалуршка истраживања старог рударства и металургије на Копаонику Народног музеја у Краљеву и Археолошког института у Београду, члан пројекта

1996 -1998.Праисторијска насеља и природни ресурси у краљевачком региону Балканолошког института САНУ и Народног музеја у у Краљеву, члан пројекта

2007-2010.Члан ТИС (територијално информационог система) пројекта града Краљева: реализација електронске археолошке карте и карте комплетне културне баштине за општину Краљево

2007-2009.Обрада фресака у фрагментима из фонда Народног музеја у Краљеву: са Катедром за средњовековну археологију Филозофског факултета у Београду (проф. Драган Војводић; форма студентског кампа); организација екукације Конзерваторског одељења за презентацију фресака (конзерватор Милица Дабовић-Котур); руководилац пројекта испред Народног музеја у Краљеву

2010.Истраживање пигмената са фресака најстаријег живописа из Жиче (проф. Иванка Холцлајтнер-Антуновић Факултет за Физичку хемију, Београд; Милица Стојановић, Народни музеј Београд) са којим започиње пројекат Истраживање пигмената у српском средњовековном сликарству учесник у пројекту испред Народног музеја у Краљеву

2009-2010.Теренски руководилац рекогносцирања на пројекту Истраживање палеолитских заједница у краљевачком региону у сарадњи са Катедром за палеолит Филозофског факултета у Београду (проф. Душан Михаиловић).

Теренска истраживања

1998; 2002; 2008.Ископавање вишеслојног насеља Црквине у Конареву код Краљева; 1998, 2002: члан екипе; 2008: руководилац ископавања.

2002-2003.Ископавање касноантичког утврђења Градиште у Чукојевцу код Краљева; руководилац ископавања.

2003.Ископавање античке некрополе Ланиште у Корлаћу код Баљевца; руководилац ископавања.

2006.Ископавање вишеслојног локалитета Меаниште-Пањевац у Чукојевцу код Краљева; руководилац ископавања.

2007.Ископавање латенског насеља Дивље Поље у Ратини код Краљева; руководилац ископавања.

2010. Ископавање средњовековних некропола Црквина и Џиновско гробље у Обрви код Краљева: руководилац ископавања

2009-2010.Тематско рекогносцирање трагова средњег палеолита у селу Самаилима код Краљева, руководилац у фази рекогносцирања.

1991-2010.Учесник преко 15 организованих рекогносцирања околине Краљева.

Чланство у стручним удружењима

од 1985.Члан Српског археолошког друштва

од 2001.Члан Музејског друштва Србије

од 2001.Члан ICOM-a

Учешће на конгресима, симпозијумима и научним скуповима и семинарима

1994.XVI годишњи скуп Српског археолошког друштва, Сремски Карловци: Кованлук код Краљева – насеље раног гвоѕденог доба

1995.XVII годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот: Археолошка истраживања села Лазац код Краљева, , коаутор са В. Богосављевић-Петровић

1995.Научни скуп Жича-историја, уметност, Краљево: Средњевековне некрополе и насеља у околини манастира Жиче, коаутор са В. Богосављевић-Петровић

1996.XVIII скуп Српског археолошког друштва, Призрен: Нови антички локалитети на Западном Копаонику

1997.Научни скуп „Археолошка истраживања на подручју Крушевца и њихов значај за суседне области“, Крушевац: Антички локалитети у околини Краљева

2006.Регионална конференција „Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region“, Кладово: Devastated Archeological Sites – Examples of Widespread Practice, коаутор са В. Богосављевић-Петровић

2008. Семинар Нове музејске поставке (НК ИКОМ), Педагошки музеј у Београду: Нова стална поставка Музеја у Краљеву-ново искуство и нови изазов

2010.Циклус предавања ФРАГМЕНТИ ФРЕСАКА (откривање, збрињавање, чување, проучавање и презентација делова живописа одвојених од зида), Галерија фресака, Београд: Од пасивне грађе до прворазредног ресурса. Фреске у фрагментима из фонда Народног музеја у Краљеву

2010. ВАШАР БАШТИНЕ, Музеј СТАРО СЕЛО У Сирогојну: Путеви трансформације музеја

2011. Међународни научни симпозијум ПРОСТОРИ ПАМЋЕЊА архитектура – баштина – уметност Филозорски факултет у Београду и Музеј примењене уметности у Београду: Документација као стратегија памћења креативних процеса у музеју.

2011. Годишњи скуп Српског археолошког друштва у Краљеву: уводни реферат Простор Краљева и Рашке у антици и средњем веку

2011. Научни скуп КА НОВОМ МУЗЕЈУ Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, Народни музеј Крушевац, Музеј РАС у Новом Пазару: Мајсторска радионица проф. Томислава Шоле: Музеј као духовни рефугиј

2011. МАМУТФЕСТ, Народни музеј Кикинда: радионица са педагозима и презентација:Прве археолошке радинице у Народном музеју у Краљеву

2011. Семинар Нове музејске поставке (НК ИКОМ), Народни музеј Ниш: Сала за археологију као покушај другачије комуникације (Нова стална поставка Народног музеја у Краљеву)

2011. Научни скуп МУЗЕЈ КАО ЦЕНТАР ОБЈЕДИЊЕНЕ ЗАШТИТЕ, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, Народни музеј Краљево: Музеј као банка сложених културних података

2011. Семинар ШКОЛА НАСЛЕЂА Етнографски музеј у Београду

2011. Научна конференција МУЗЕОЛОГИЈА, НОВА МУЗЕОЛОГИЈА И НАУКА О БАШТИНИ: Музеји на раскршћу: преиспитивања

Учешће у организацији симпозијума, археолошких кампова, предавања и изложби

1995.Организација на Средњевековној секцији САД-а у Народном музеју у Краљеву (члан)

1995.Организација научног скупа Жича-историја, уметност, Народни музеј у Краљеву (члан)

1997.Организација Археолошког кампа „Кованлук“ Министарства спорта и омладине РС, члан

2002.Организација Секције за античку археологију у Народном музеју у Краљеву и уводно излагање: Територија Рашке и Краљева у антици

2010.Организација и поставка изложбе Отровне биљке Македоније Природно-научног музеја Македоније

2011. суорганизација Годишњег скуп Српског археолошког друштва у Краљеву (са Заводом за заштиту споменика културе)

2011. Организација научног скупа Научни скуп МУЗЕЈ КАО ЦЕНТАР ОБЈЕДИЊЕНЕ ЗАШТИТЕ, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, Народни музеј Краљево

2011. II ВАШАР БАШТИНЕ Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, Народни музеј Краљево: организација и структура семинара

Библиографија

Конавлук код Краљева насеље раног гвозденог доба, Гласник Српског археолошког друштва 11, Београд 1996, 233-237

Нови антички локалитети на Копаонику, Гласник Српског археолошког друштва 13, Београд 1996, 147-158

Народни музеј Краљево, Енциклопедија српске историјографије, Београд 1997, 220-222

Милорад Михаиловић, Енциклопедија српске историјографије,
Београд 1997, 519-520

Антички локалитети у околини Краљева, Археолошка налазишта у околини Крушевца, Крушевац-Београд 2001, 223-237

Сужавање: од идеје која садржи процес до њене визуелне реализације, Oгледало 1, Краљево 2001, 25-32

Реорганизација документационих форми у Народном музеју у Краљеву, Наша прошлост 6, Краљево 2005, 151-179

Сондажна ископавања локалитета Градиште у Чукојевцу код Краљева 2002-2003,
Археолошки преглед 1, н.с. Београд 2007, 39-42

Неолит или како се приближити далекој, неразумљивој стваронсти, у: Нови пројекат музејских радионица за децу Народног музеја у Краљеву, за Музеје 3, Београд (у штампи)

Вера Богосављевић-Петровић, Татјана Михаиловић – Средњовековна насеља и некрополе у околини манастира Жиче, Манастир Жича, зборник радова, Краљево 2001, 263-275

Вера Богосављевић-Петровић, Татјана Михаиловић – Devastated archaeological sites – examples of widespread practice, Уништавање археолошких локалитета – пример опште распрострањености, Condition of the cultural and natural heritage in the Balkan region, Vol. 1, National Museum in Belgrade, ICOM SEE, Belgrade 2007, 41-53

Сузана Новчић, Татјана Михаиловић – Доба светлости, српска уметност XIII века, Народни музеј, Краљево, 2007 (I издање), Народни музеј Краљево, Српска академија наука и уметности, Краљево-Београд, 2008.

Средњовековна некропола Пањевац у Чукојевцу код Краљева – археолошка истраживања, Наша прошлост 12, Краљево 2011, 45-56

Контакт

Народни музеј КраљевоТрг Светог Саве 2, 36000 Краљево

Телефон на послу: 036-315-350; 036-233-004

e-mail: tatjana.mihailovic@nmkv.rs