MЕЂУНАРОДНИ научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији

март 26, 1988 у рубрици ЗБОРНИЦИ, ИЗДАВАШТВО аутор Уредник

MЕЂУНАРОДНИ научни скуп Свети Сава у српској историји и традицијиМЕЂУНАРОДНИ научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији (1995 ; Београд, Жича, Студеница, Милешева)
Међународни научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији / уредник Сима Ћирковић ; [превод на енглески Радица Поповић]. – Београд : Српска академија наука и уметности [етц.] ; Краљево : Народни музеј, 1998 (Краљево : Слово). – 465 стр. : илустр. ; 29 цм. – (Научни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 89. Председништво ; књ. 8) – Тираж 1.000. – Белешке уз текст. – Литература уз поједине радове. – Суммары или Резиме уз сваки рад.

ISBN 86-7025-268-6 (САНУ; Пл.)
271.222(497.11):929](082)
271.222(497.11)(082)
949.711″12″(082)

COBISS.SR-ID 61253122

стр

Аутор

Наслов

 2

Уводне стране

11

Предговор

13

Б. Ферјанчић
Љ. Максимовић

Свети Сава и Србија између Епира и Никеје
St Sava and Serbia between Epiros and Nicaea

27

С. Ћирковић

Свети Сава између Истока и Запада
St Sava between East and West

 39 М.М.Петровић Архимандритско достојанство Светога Саве
Dignity of Archimandrite St Sava
 51 Р.Радић Свети Сава и смрт обласног господара Стреза
St Sava and the Death of the Local Ruler Strez
 63 М.Благојевић Архиепископ Сава – Вожд отачаства
The Archbishop Sava ‘Vožd’ of the Fatherland
 75 И.Божилов Држава и црква у Бугарској 1218-1241
Etat et eglise en Bulgarie de 1218 a 1241
 85 В.Кораћ Седишта двеју западних Савиних епископија: Стон и Превлака
The Seats of Sava’s two Western Bishoprics: Ston and Prevlaka
 93 С.Мишић Историјска географија Србије у житијима Св. Симеона и Св. Саве
Historical Geography of Serbia in the Lives of St Symeon and St Sava
 107 И.Ивић Питање ауторства Хиландарског типика у светлости језичке слике тога текста
The Question of the Authorship of the Typicon of Chilandar in the Light of the Linguistic Picture of that Text
 117 А.Младеновић Филолошке напомене о Карејском типику Светога Саве
Philological Comments on St Sava’s Typicon of Karyes
 127 Б.Јовановић-Стипчевић Писар Карејског типика
The Scribe of the Typicon of Karyes
 135 Д.Синдик Печат Светога Саве на Карејском типику
The Seal of St Sava on the Typicon of Karyes
 141  Љ.Јухас-Георгиевска Документарно и фикцијско у Доментијановом делу „Живот Светог Саве“
The Documentary and the Fictional in Domentijan’s „Life of St Sava“
 159 Д.Бојовић Савино измирење завађене браће у српској житијној књижевности
Саввино помирение враждующих братьев в сербской житийной литературе
 167 С.Вуковић Византијске позајмљенице у службама Светог Саве
Οι βυζαντινοί δανεισμοί στεις ακολουθίες τος Αγίου Σάββα
 173 М.Чанак-Медић Жичка Спасова црква – замисао Светога Саве
The Churc of the Holy Savior in Žiča – the Conception of St Sava
 189 М.Шупут О простору и о његовој функцији у црквеној архитектури из времена Светог Саве
On Space and its Function in Ecclesiastical Architecture in St Sava’s Time
 203 V.J.Đurić La symphonie de l’Etat et de l`Eglise dans la peinture murale en Serbie medievale
Симфонија државе и цркве у сликарству средњовековне Србије
 225 Б.Тодић Репрезентативни портрети Светог Саве у средњовековној уметности
The Monumental Portraits of St Sava in Medieval Art
 251 Д.Поповић Мошти Светог Саве
The Relics of St Sava
 267 О.Кандић Изглед Милешеве у време спаљивања моштију Светог Саве
The Appearance of Mileševa at the Time of the Burning of St Sava’s Relics
 279 Г.Суботић Лик Светог Саве у Кучевишту из времена спаљивања његових моштију
The Image of St Sava in Kučevište from the Time When His Relics Were Burned Down
 295 И.Ђорђевић Представе светих Бориса и Гљеба у Милешеви и српско-руске везе прве половине XIII столећа
Representations of SS Boris and Gleb in Mileševa and Serbian-Russian Connections in the First Half of the 13th Century
 309 П.Влаховић Лик Светог Саве на фресци из Милешеве у светлу биофизичке антропологије
The Image of St Sava on the Fresco in Mileševa in the Light of Biophysical Anthropology
 321 Н.Милошевић-Ђорђевић Епске песме „средњих времена“ о Светом Сави и српска средњовековна књижевност
The Epic Poems on St Sava from the ‘Middle Period’ and Medieval Serbian Literature
 337 Т.Суботин-Голубовић О рукописима који садрже службе Светоме Сави
About Manuscripts Containing Services to St Sava
 347 З.Бојовић Свети Сава и Немањићи у књижевној традицији Далмације
St Sava and the Nemanjids in the Literary Tradition of Dalmatia
 359 Я. Н. Щапов
Е. В. Белякова
Традиции святого Саввы Сербского на Руси
Традиција Светог Саве Српског у Русији
 369 Ј.Магловски Земљeделска символика у светосавској традицији
The Symbolism of Land-Tilling in St Sava’s Tradition
 387 М.Тимотијевић Serbia sancta и Serbia sacra у барокном верско-политичком програму Карловачке митрополије
Serbia Sancta and Serbia sacra in the Religious-Political Programme of the Metropolitan of Кarlovci in the Period of Baroque
 433 О.Зиројевић Свети Сава и наши муслимани
St Sava and Local Muslims
 439 Б.Јовановић Свети Сава у српском народном веровању и предању
St Sava in Serbian Popular Belief and Tradition
 447 Ђ.С.Костић
Љ.П.Ристић
Духовна средишта светосавског наслеђа у путописним белешкама XIX века (Жича, Студеница и Милешева)
Spiritual Centres of St Sava’s Cult in Nineteenth-Century Travel Accounts (Žiča, Studenica and Mileševa)