Краљево, град у Србији : 1918-1941

новембар 28, 2011 у рубрици ИЗДАВАШТВО, МОНОГРАФИЈЕ аутор Уредник

 Краљево, град у Србији : 1918-1941 / Владан Виријевић. – Краљево : Народни музеј : Историјски архив, 2006 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – 394 стр. : илустр. ; 24 cm

На оба спојна листа фотогр. Краљева. – Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 367-377. – Регистар. – Summary: Kraljevo, a Town in Serbia.

ISBN 86-85179-09-2 (НМ; картон са омотом)
908(497.11 Краљево)“1918/1941″

COBISS.SR-ID 130497548

Преузми књигу у PDF формату 7Mb