Силвија Крејаковић – Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву

април 18, 2017 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

КРЕЈАКОВИЋ, Силвија, 1970-
Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву / Силвија Крејаковић ; [фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 55 стр. : илустр. ; 28 cm

Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 55. – Summary.

ISBN 978-86-85179-80-8
321.74:929 Тито(083.824)
32:929 Ранковић А.
94(497.11):77.03

COBISS.SR-ID 231284492

Преузми каталог у PDF формату