Божидар Плазинић – Приче о ватри

јул 15, 2017 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
75.071.1:929 Плазинић Б.(083.824)
75(497.11)“19/20″(083.824)
ПЛАЗИНИЋ, Божидар, 1954-
Божидар Плазинић : Народни музеј Краљево 2017. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 27 стр. : репродукције ; 23 cm
Тираж 300.
ISBN 978-86-85179-83-9
a) Плазинић, Божидар (1954-) – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 239491340

Преузми каталог у PDF формату