Музејске приче – : аквизиције 2014-2017

август 17, 2018 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
069.41(497.11)“2014/2017“(083.824)
069.51:73/76(497.11)(083.824)
73/76(497.11)“19/20“(083.824)
73/76.071.1:929(497.11)(083.824)

НОВЧИЋ, Сузана, 1969
Музејске приче – : аквизиције 2014-2017 : Народни музеј, Краљево,
oткупи уметничких дела путем конкурса Министарства културе и информисања
/ [текст Сузана Новчић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни
музеј, 2018 (Врњачка бања : Интерклима графика). – 31 стр. :
репродукције, фотогр. ; 26 cm
Податак о ауторки преузет из колофона. – Слике уметника. – Тираж 300.
ISBN 978-86-85179-90-7
1. Народни музеј (Краљево). Збирка уметничких дела
a) Народни музеј (Краљево) – Збирка уметничких дела – Аквизиције Изложбени
каталози b) Ликовни уметници – Србија – 20в-21в – Биографије
COBISS.SR-ID 266186764

Преузми каталог у PDF формату.