УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РАДОВА ЗА ЧАСОПИС „НАША ПРОШЛОСТ“

август 21, 2018 у рубрици Uncategorized аутор Уредник

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Текст доставити на адресу Редакције издања Народног музеја Краљево, Трг Светог Саве 2, Краљево,
e­mail: office@nmkv.rs

Рукописи у компјутерском слогу предају се у једном примерку у штампаном и електронском облику у фонту Times New Roman, величина фонта 12. Размак између редова је 1.5, а напомене се налазе на крају сваке стране.

Текст може да има највише 1,5 табак (1.800 словних места по страни)

Осим основног текста са напоменама (уређеним према упутству), рад треба да садржи: ­

– Апстракт. Налази се испод наслова рада и не може имати више од 600 словних знакова. Пише се на језику којим је писан основни текст. ­Радови се примају до 31. марта за текућу годину.

– Кључне речи. Дају се на српском и на енглеском језику и може их бити највише 10. ­

– Резиме. Предаје се на енглеском језику и не може имати више од 1.200 словних знакова. ­

– Прилоге. Доставити их електронској форми ван Word документа у једном од следећих формата .tiff,  .eps, .cdr. или некомпресовани .jpg. Фотографије предати у резолуцији од најмање 300 dpi. ­

– Листу референци. Налази се на крају рада и састоји се из два дела (Извори и Литература), по абецедном и алфабетском реду аутора, са пуним насловима, називима часописа и бројем страна. Све ћириличке библиографске јединице морају имати и латиничку транслитерацију.

Начин цитирања:

Посебних издања:

Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена, обичним словима. Први пут цитиран наслов књиге пише се у целини, курзивом. Место и година издања пишу се иза наслова, без запете између. Цитиране странице пишу се на крају без скраћене ознаке за страну.

Примери: ­

– С. Рудић, Властела Илирског грбовника, Београд 2006, 44–46.

Пример за поновљено издање књиге: ­

– К. Јиречек, Историја Срба, I, Београд 1978² , 30.

Чланака у часописима:

Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена, обичним словима. Наслов рада се пише курзивом. Назив часописа (пун или са скраћен), број (арапским цифрама), година у загради и цитирана страна.

Примери: ­

– Т. Живковић, Легенда о Павлимиру Белу, Историјски часопис 50 (2003) 15. ­

– П. Пузовић, Увођење општежића у Хиландару 1933. године, ИЧ 45–46 (1998-1999) 2000, 245.
(начин за часописе где је година за коју се односе различита у односу на годину изласка часописа) ­

– Г. Томовић, Трагови старог рударења у топонимији пљеваљског краја, Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2002) 2003, 58.
(начин за часописе са истим називом, а различитим местом издања, мање познатe, ретко доступнe часописe)

Чланака у зборницима радова:

Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена, обичним словима. Наслов рада курзивом, наслов зборника, место издања и година и цитирана страна.

Пример: ­

– Р. Ћук, Почеци рударства и привредни успон Србије, Краљ Владислав и Србија 13. века, Београд 2003, 103.

Поглавља у колективним публикацијама:

Назив публикације (курзивом) и том, место и година издања, цитирана страна и име аутора поглавља у загради.

Пример: ­

– Историја српског народа, VI–1, Београд 1983, 98 (Д. Ђорђевић).

Извора:

Примери: ­

– Доментијан, Живот Светога Симеуна и Светога Саве, изд. Ђ. Даничић, Биоград 1865, 97. ­

– С. Б. Скокнић, Моје успомене из Првог светског рата, прир. М. Ј. Милићевић, Београд 2003, 63. ­

– Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, I–1, Београд – Ср. Карловци 1929, 250. ­

Actes de Lavra, III, par P. Lemerle, Paris 1979, 13.

После првог помена пуне библиографске јединице у напоменама, током наредних цитирања даје се скраћени облик, односно понавља се иницијал имена и презиме аутoра и скраћени наслов. ­

– Код узастопног навођења аутора и дела: Исто, Ibid. ­
– Koд поновљеног навођења дела: нав. дело, op. cit. ­
– У ћирилици употребљава се скраћеница уп. а у латиници cf. ­
– Напомене се скраћују са нап. ­ Не употребљавају се скраћенице стр. односно p. и pp.

Датуми се пишу на следећи начин, нпр. 2. март 2007.

Бројеви већи од троцифрених треба да буду куцани са тачкама, а не са размацима, нпр. 2.000, 10.000.

Аутори контролишу и уносе лекторске интервенције у електронску верзију текста. Уколико се не слажу са неком од лекторских интервенција то морају видно означити на штампаној верзији текста.

Радови се примају до 31. марта за текућу годину.