Збирке Народног музеја

Већ у првој деценији постојања у Народном музеју Краљево је основано свих шест колекција, које постоје и данас: природњачка, археолошка, нумизматичка, историјска, етнолошка и уметничка збирка. Заједно броје близу 14 000 предмета, који чине богати ресурс културне и природне баштине, пре свега са простора Краљева, Рашке и Врњачке Бање.

Археолошка збирка

Археолошка збирка Народног музеја Краљево обухвата преко 2000 експоната, а основни извор из кога се формирала била су археолошка истраживања Краљева, Рашке и Врњачке Бање. Предмети су сврстани у три основне подзбирке: праисторијску, античку и средњовековну. Они рефлектују главне правце истраживања како саме музејске установе, тако и других установа које су радиле на овом простору, посебно у области средњовековног наслеђа и које су ископани материјал предале на чување Народном музеју.

Природњачка збирка

Природњачка збирка Народног музеја Краљево формално је основана 2015. године и за сада обухвата неколико стотина појединачних предмета и узорака. Део материјала је прикупљен током 1950-тих година, а остатак материјала је у музеј доспео истраживањима Археолошког одељења, откупима и поклонима. Предмети су организовани у три подзбирке: палеонтолошку, антрополошку и подзбирку стена.

Нумизматичка збирка

Као најбројнија збирка у Музеју, Нумизматичка збирка броји преко 3200 предмета у инвентару и поред тога још 4050 у тзв. Студијској збирци нумизматичког материјала. Обухвата антички, византијски и српски средњовековни новац, али најобимнији део Збирке чини модерни новац (XVI – XX века), аустријског, немачког или турског порекла, а пре свега српски новац XIX и XX века.

Историјска збирка

Предмети историјског значаја који аутентично и документовано сведоче о прошлости краљевачког подручја, систематизовани су у Историјској збирци у низ предметних подзбирки: најбројније су архивалија, затим реалије и меморијални предмети, оружје и војна опрема, заставе, ордење, медаље и плакете, фотографије и разгледнице, плакати и летци, печати и дипломе, variae.

Етнолошка збирка

Данас Етнолошку збирку чини око 2400 инвентарисаних и обрађених предмета. Према функцији и врсти материјала од ког су предмети израђени формиране су подзбирке.

Уметничка збирка

Уметника збирка броји преко 1200 уметничких дела и сагледана као хетерогена целина, која документује дела значајних аутора и сликарских праваца, омогућује изучавање и критичку ревизију српске уметности друге половине XX века и актуелних савремених  уметничких токова, док са друге стране документује развој краљевачке ликовне сцене.

 Већ у првој деценији постојања у Народном музеју Краљево је основано свих шест колекција, које постоје и данас: Природњачка, Археолошка, Нумизматичка, Историјска, Етнолошка и Уметничка збирка. Заједно броје близу 14 000 предмета, који чине богати ресурс културне и природне баштине, пре свега са простора Краљева, Рашке и Врњачке Бање. Збирке теже да својим концептом и предметима рефлектују микроисторију. Теже да сачувају трагове, сећања и приче о људима овога краја, о њиховим достигнућима, о начину како се друштво градило, какав се живот водио и које су вредности људи делили, али и сведочанства о беспоштедним страдањима, посебно током XX века, која су дубоко утиснута у његову меморију.

Будући да је реч о простору који се у појединим периодима историје, посебно у средњем веку, налазио у централном делу државе, у њему су лоцирани бројни споменици културе. Средњовековни град Маглич, као и манастири Жича и Градац, налазе се у категорији споменика од изузетног, националног значаја, док је Манастир Студеница  на Унесковој листи светске културне баштине. Поред владарских задужбина, бројне цркве, као властелинске задужбине, мањи утврђени градови, рударска средишта и тргови, уз средњовековна гробља, рефлектују концентрацију становништва и сложену инфраструктуру феудалног друштва која своје исходиште има у разноврсним предметима који се чувају у збиркама Народног музеја Краљево. Отуда овај материјал превазилази локални ниво и заузима важно место у националној културној баштини. С друге стране, управо близина Жиче, имаће важну улогу у модерној историји Краљева, града који је настао у њеној непосредној околини. Жича, као место столовања првог српског архиепископа Светог Саве и крунидбено место на коме је успостављена краљевска власт Немањића, игра значајну улогу у образовању идеологије модерне српске државе, која тежи да поврати прекинути континуитет. Тако ће Краљево, које се и добило име у част првог нововековног краља Милана Обреновића, бити позорница важних церемонијала у модерној држави, о чему збирке дају бројна сведочанства.

У трећем плану, збирке Народног музеја Краљево чувају материјал са ширег простора Србије, у чему се посебно истичу бројна дела модерне уметности у оквиру Уметничке збирке, која тако партиципирају у националној уметничкој и културној баштини.

Напослетку, један део материјала потичe како са ширег простора бише Југославије, тако и из других, пре свега европских земаља. Овај разнолики материјал из већег броја збирки, заједно са палеонтолошким материјалом из околине Краљева, по свом карактеру, излази изван националних оквира и припада широком кругу европског и универзалног, општељудског наслеђа.

Pin It on Pinterest